مرکز عملیات امنیت SIEM:

(JSA (Juniper Secure Analytics

مزایای کلیدی JSA

کاهش هزینه عملیاتی

جمع آوری همه رویدادها و داده ها در یک مکان
پشتیبانی از محصولات مجموعه بزرگی از تولید کنندگان

تطبیق پذیری

وجود گزارشات مختلف پیش فرض برای موارد مختلف
توانایی دریافت و تحلیل مجموعه متفاوتی از رویدادها و داده ها

افزایش دید نسبت به شبکه

ارائه گرافها ، داشبورد ها و گزارشات متنوع از رویدادهای شبکه
امکان پیشگیری از بروز مشکلات با بررسی رویدادهای Online

افزایش کشف خطرات

موتور تشخیص و تجزیه و تحلیل نقص ها و ناهنجاری ها
امکان شناسایی نقاط ریسک در شبکه

گستردگی دریافت اطلاعات

پشتیبانی از دریافت حجم وسیعی از رویداد در هر دستگاه
امکان توزیع جمع آوری رویدادها در یک مجموعه دستگاه ها

جمع آوری همه اطلاعات

رخدادهای تجهیزات شبکه

Switches & routers, including flow data

رخدادهای امنیتی

Firewalls, IDS, IPS, VPNs, Vulnerability Scanners, Gateway AV, Desktop AV, & UTM devices

رخداد های سیستم عامل

Microsoft, Unix and Linux

برنامه های کاربردی

Database, mail & web

کاربران

Authentication data

نقشه های امنیتی

GeoIP