دوره های آموزشی:

جهت آموزش کارشناسان سازمان ها و شرکتها و آشنایی آنها با عملکرد تجهیزات و روش انجام تنظیمات بخشهای مختلف دو برند معتبر امنیتی، شرکت شبکه امن دوره های آموزشی ذیل را در نظر گرفته است :